Wednesday, 5 November 2014

Secebis Sejarah Kampung Gedong , Simunjan

Samarahan dan Sadong di akui sebagai salah sebuah daripada 5 negeri Melayu yang wujud sebelum zaman Kesultanan Brunei.


Sarawak Sebelum Brunei dan Brooke:  5 Negeri Melayu Yang Hilang

Prof. Madya Datu Hj. Sanib bin Hj. Said
Felo Kanan Kursi Nusantara, Institut Pengajian Asia Timur
 Universiti Malaysia Sarawak, Kota Samarahan, Sarawak
©Sanib bin Said 2011


Negeri Samarahan dan Sadong

            Adanya penemuan tembikar China abad ke 14 dan 15 di dua buah tempat di lembah Sungai Sadong menunjukkan terdapatnya kesinambungan politi di pantai dengan yang wujud di pendalaman.  Tempat yang pertama ialah Gedong.

Di sini terjumpa 79,754 pecahan tembikar dan ratus benda lain seperti manik, duit siling dan emas. Lucas Chin mencadangkan bahawa Gedong ini merupakan tempat perkuburan tetapi tanpa menemui sebarang tulang manusia. Terdapatnya pecahan tembikar dan benda-benda lain dengan begitu banyak besar kemungkinan Gedong ini merupakan politi yang agak besar.  

Kajian yang dilakukan oleh Lucas Chin menunjukkan bahawa jika Gedong merupakan sebuah politi maka ia wujud dari abad ke-7 hingga ke-13, iaitu sezaman dengan Santubong.

 Limabelas batu ke pendalaman Gedong terdapat sebuah lagi politi di Bukit Sandong. Di sini terdapat 30,000 serpihan tembikar yang mempunyai asal dan ketuaan seperti yang terdapat di Santubong dan Gedong.  

Selain daripada itu yang membezakannya dengan tempat-tempat tadi ialah adanya 143 serpihan tembikar Sawankhalok.  Mengikut Lucas Chin serpihan Sawankhalok dan ”blue and white sherds” ini ditarikhkan pada abad ke-16 dan ke-17.  

Walaupun sukar untuk menyatakan adanya perpindahan dari politi-politi yang awal ke Bukit Sandong tetapi ia jelas menunjukkan kesinambungan politi Sarawak.  Dan walaupun politi Gedong dan Bukit Sandong ini tidak tercatat dalam tulisan-tulisan China dan Jawa, namun kewujudannya juga tidak dapat dinafikan.  

Lucas Chin menyimpulkan:


“What is also considered significant is that with such large quantities of ceramic wares excavated at such inland sites at Gedong and Bukit Sandong, it indicates that trade was not necessarily confined to the coast as previously believed.  Trading boats could have sailed as far inland as possible for trade.”

Tuesday, 4 November 2014

PENGURUSAN BILIK DARJAH 3

Pengurusan Bilik Darjah 3

Modifikasi Tingkah Laku

Mengikut Kamus Dewan  Edisi ke-4  modifikasi ertinya  proses (perbuatan atau tindakan) mengubah sedikit sesuatu (keadaan atau sifat) supaya sesuai dengan keperluan. Guru mengubah tingkah laku pelajar dari tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif.

Pengurusan bilik darjah adalah satu set aktiviti yang menggalakkan lahirnya tingkah laku  positif.

Cth: jadual tugas harian yang disediakan  dapat memupuk sikap tanggungjawab dan mendisiplinkan murid. Secara tak langsung murid akan melibatkan diri secara aktif mengikut jadual yang telah ditetapkan.

Model Disiplin Asertif Canter

Model ini menekankan hubungan yang positif antara guru dan pelajar. Di mana guru menerangkan kehendak dan peraturan yang diingini kepada pelajar. Penerangan ini penting kerana setiap tingkah laku pelajar ada memberi kesan sama ada positif atau negatif. Dengan kata lain model ini mengutamakan kepentingan disiplin di dalam bilik darjah.

Matlamat utama model ini adalah berlandaskan kepentingan pematuhan pelajar di dalam bilik darjah supaya dapat membentuk satu suasana belajar yang kondusif serta berkesan untuk pembelajaran. Aspek pengurusan bilik darjah perlu dilakukan secara asertif  (berkeyakinan dan tegas) oleh itu guru perlu bertindak menjadi guru asertif.

Terdapat beberapa prinsip model yang dilaksanakan dalam model Canter:

•      Guru perlu memberi peneguhan terhadap tindakan pelajar dengan wajar.
•       Guru harus merangka sistem dendaan dan ganjaran yang boleh dijadikan rujukan murid mengenai tingkah laku yang baik dan buruk.

Pandangan Canter adalah untuk mengawal dan mengajar dengan berkesan, seseorang guru perlulah bersifat tegas. Mengikut disiplin Canter guru ada kuasa untuk menetapkan peraturan di dalam bilik darjah dan mengorganisasikan satu perjumpaan dengan pelajar untuk jelaskan peraturan yang perlu dipatuhi. Jika terdapat peraturan bilik darjah yang dilanggar, guru perlu mengambil tindakan bilik darjah dengan serta merta.

Model Akibat Logikal oleh Rudolf Dreikurs

Model ini menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah. Guru perlu mengenalpasti punca salah laku murid, disamping itu murid perlu dibimbing untuk memahami peraturan di dalam bilik darjah. 

Murid juga perlu dilatih untuk mendapatkan kawalan kendiri terhadap pengurusan disiplin bilik darjah. Secara keseluruhannya, murid dan guru bersama-sama memikul tanggungjawab dalam pengurusan disiplin bilik darjah agar amalan demokrasi dapat diaplikasikan.

Tingkah laku bermasalah berpunca daripada motif-motif berikut:

• mendapatkan perhatian
• mencabar kuasa
• membalas dendam
• mempamerkan kekurangan

Cara komunikasi guru yang berkesan untuk menangani salah laku :

• berkomunikasi perkara yang positif
• galak peningkatan murid
• kenal pasti kelemahan murid
• belajar daripada kesilapan
• percaya kebolehan murid
• bekerjasama
• rasa bangga pencapaian murid
• optimis
• beri galakan dan motivasi

Terapi Realiti Glasser

Model Terapi Realiti ini diasaskan oleh William Glasser (ahli psikologi)  pada tahun 1950-an. Beliau telah banyak menulis serta mengemukakan pendapat mengenai isu-isu pendidikan dan disiplin. Buku pertama beliau bertajuk ‘Reality Theraphy: A New Approach to Psychiatry” yang memperkatakan tentang terapi realiti.

Asas utama kepada model ini ialah setiap tingkah laku yang ditunjukkan oleh individu berasaskan pilihan yang dibuat. Pilihan yang dibuat oleh individu pula berdasarkan keperluan-keperluan asas mereka. Menurut Glasser, masalah tingkah laku yang berlaku di dalam bilik darjah adalah akibat dari rasa bosan atau tidak puas hati dengan jangkaan guru di dalam bilik darjah, keadaan persekitaran yang menyebabkan murid gagal memenuhi keperluan asas mereka di sekolah. Antara keperluan asas murid ialah :

·         kasih sayang
·         mempunyai kuasa dan kawalan
·         kebebasan
·         keseronokan

Model terapi realiti yang merupakan satu teknik kauseling untuk membantu individu meneroka kemahuan diri, membuat refleksi tentang apa yang sedang dilakukan dan membuat perancangan tentang kehendak sebenar mereka pada masa akan datang. Melalui terapi realiti, guru dapat:

·         membantu murid kenal pasti akibat tingkah laku yang ditunjukkan.
·         pastikan akibat realiti atau dipilih oleh murid.
·         kemukakan pelan perancangan untuk membantu murid mengurus tingkah laku.
·         bertindak sebagai pembimbing murid.

Terapi realiti membantu murid mengenal realiti kehidupan dalam memenuhi keperluan mereka mengikut peraturan yang telah ditetapkan.
Kurikulum yang berkualiti :

·         akan meningkatkan mutu pendidikan
·         kurikulum ini bermula dengan perancangan yang berkesan, permulaan pengajaran yang memotivasikan murid, perbincangan yang berpusatkan murid dan beri peluang kepada murid untuk memahami dan meneroka apa yang diajar.

Kualiti pengajaran :

·         persekitaran bilik darjah yang tenang dan kondusif
·         guru perlu lebih sifat sebagai pembimbing bukan pengarah
·         tugasan-tugasan pengajaran dan pembelajaran perlu yang berkaitan dengan kehidupan   seharian murid
·         berikan galakan kepada murid untuk memberikan yang terbaik
·         beri peluang kepada murid untuk menilai kerja masing-masing dan memperbaikinya

Guru yang membimbing akan:

·         memahami murid
·         menyediakan aktiviti p&p yang menyeronokkan
·         berbincang dengan murid
·         menggalakkan murid meneroka p&p
·         menyediakan bahan bantu belajar yang berkesan
·         menunjukkan kaedah yang terbaik untuk mendapat hasil pembelajaran

Membina bilik darjah yang berkualiti :

·         tabiat - elakkan mengamal tabiat buruk,  ganti dengan tabiat yang boleh kekalkan hubungan baik
·         mesej- sampaikan mesej kepada murid tentang hasrat dan pendirian
·         bina hubungan dengan guru murid
·         peraturan kelas
·         elakkan daripada menggunakan kawalan luaran seperti mendenda, mengarah atau mengancam murid apabila timbul masalah
·         pengetahuan
·         kompentensi
·         kualiti
·         penilaian
·         kefahaman dan penggunaan   
            
Model Pengurusan Kelompok Kounin (1970)

Model pengurusan  kelompok kounin bergantung kepada pengawasan dan penyeliaan guru yang teliti terhadap aktivit-aktiviti dalam bilik darjah. Ia mencadangkan teknik dan strategi yang proaktif bagi menggalakkan dan mengekalkan tingkah laku sosial dan akademik yang baik. Diperkenalkan supaya pelajar melibatkan diri dan mengurangkan ganguan dalam kelas dan membuktikan bahawa teknik atau pendekatan yang digunakan oleh guru lebih penting berbanding personaliti guru dalam aspek pengurusan bilik darjah.

Model ini memberi fokus kepada pencegahan disiplin dengan menggunakan strategi dan teknik untuk mengelakan kesalahan tingkah laku pelajar. Ia direka untuk mencegah masalah di peringkat permulaan. Kounin menyatakan pengurusan kelas  yang baik bergantung pada pengurusan kelas yang berkesan. Kajian ini telah menemukan istilah ‘ripple effect’.  Ripple effect ialah teguran dan tindakan guru terhadap pelajar yang melakukan kesalahan akan mempengaruhi  pelajar lain. Beliau menjelaskan guru yang efektif adalah guru yang menghalang dari berlakunya masalah pengurusan bilik darjah.

Teori Kounin :

 Kesedaran dan kepekaan (Withitness)

·         Kesedaran dan kepekaan guru dalam mengawasi pergerakan dalam bilik darjah.
·         guru bertanggunjawab memerhatikan sikap pelajar dalam kelas.
·         guru mesti mengetahui perkara asas berkenaan murid.
( contoh: nama, hobi, kekuatan dan kelemahan)
·         Guru perlu menggunakan teknik non-verbal (bahasa badan).

Pertindanan (Overlapping) 

·         Menangani lebih daripada satu situasi dengan serentak  (pertindihan).
·         Guru boleh mengawal kelas dalam 2 situasi berbeza dalam satu masa.
Contoh: Mariam, teruskan dengan pembacaan awak, Azizah sila beri perhatian dan   jangan bercakap.

Kelicinan (Smoothness)

·         Guru memberi peluang kepada pelajar untuk bertanya soalan atau member pendapat berkenaan dengan pengajaran.
·         Guru dapat menilai tahap pengajaran berdasarkan soalan dan komen yang diberikan.
·         Guru sebagai fasilitator semasa kerja berkumpulan dan memberi cadangan kepada pelajar jika diperlukan.

Momentum

·         Guru memulakan pengajaran yang menarik, lancar serta membuat rumusan di akhir pengajaran dengan berkesan.
·         Mengambil kira aspek minat, kebolehan dan perkembangan pelajar.
·         Menerangkan konsep terlebih dahulu supaya pelajar faham.

Kepekaan Kelompok/Kumpulan

·         Perhatian kumpulan (Group alerting)
·         Pelajar lain memberi perhatian semasa rakan memberi penerangan.
·         Menggalakkan akauntabiliti (Encouraging accountability)
·         Memberitahu pelajar bahawa mereka diperhatikan dan akan dinilai
·         Format penyertaan tinggi (High participation format)
·         Mentakrifkan tingkah laku pelajar apabila mereka tidak menjawab soalan guru secara langsung.

Masalah dan Halangan Pengurusan Bilik Darjah
 
Bilik darjah merupakan tempat yang paling penting proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana murid banyak menghabiskan masa di dalam bilik darjah untuk menimba ilmu. Secara rasmi, bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru. Kemahiran guru dalam memanipulasi saiz dan ruang bilik darjah akan menjadikan ruang yang sedia ada relevan dan menarik untuk keperluan pelajar. Pengurusan bilik darjah merupakan salah satu elemen yang penting dalam pengajaran dan pembelajaran kerana ianya dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terus berjaya dalam pelajaran.

Namun terdapat beberapa masalah dan halangan yang sering mengganggu dalam pengurusan bilik darjah. Masalah dan halangan ini dapat dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu masalah disiplin, tingkah laku, komunikasi dan interaksi. Disamping itu terdapat beberapa faktor yang menjadi halangan kepada pengurusan disiplin bilik darjah iaitu hubungan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya, keadaan persekitaran bilik darjah, masalah perkembangan murid dan salah laku yang tidak dijangka.

Berikut pecahan atau huraian tentang masalah disiplin yang bersifat disruptif seperti tidak memberikan perhatian, menganggu rakan, bercakap, makan dan tidur didalam kelas, keluar dari bilik darjah tanpa kebenaran, lewat masuk kelas, tidak membawa buku latihan/teks, menunjukkan sikap biadap terhadap guru, membuli, melepak, berlari, menjerit di koridor. Termasuk juga dalam kategori kesalahan disiplin ialah masalah masalah kekemasan diri contohnya tidak memakai lencana, tanda nama, stoking, kuku panjang, warna rambut dan pelajar lelaki berambut panjang.

Selain dari disiplin, soal tingkah laku di dalam bilik darjah juga merupakan masalah dan halangan dalam pengurusan bilik darjah. Menurut Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah laku yang mengganggu pengajaran guru atau bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif. Justeru perbuatan seperti kurang memberikan perhatian, hiperaktif, pendiam, sensitif, apati (tidak kisah kepada arahan guru), sikap melengahkan dan sambil lewa, gemar bercakap, menganggu rakan, membuli, berbohong, menipu, menimbulkan kekecohan dalam bilik darjah, kurang sopan, mencuri, merosakkan harta benda dan mudah marah dan agrasif. Manakala tingkah laku distruktif pula ialah permusuhan nyata, vandalisme, kumpulan liar, klik atau geng.

Masalah gangguan atau halangan dalam komunikasi antara pelajar dengan guru juga berlaku mungkin disebabkan suasana kelas yang bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan. Terdapat juga pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek telah menyebabkan pelajar itu mempunyai pemikiran tertutup terhadap subjek tersebut. Pelajar enggan mendengar pengajaran guru dan mengehadkan aktiviti pembelajaran terhadap subjek tersebut. Contohnya pelajar itu tidak suka kepasa subjek Sains. Guru sains mempunyai masalah kerana terpaksa menanamkan minat kepada setiap pelajar untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Selain itu masalah bahasa juga menyumbang masalah komunikasi. Contohnya seorang guru Melayu mengajar di sekolah kebanyakan pelajarnya majoriti Cina atau India. Pelajar tersebut tidak dapat memahami bahasa Melayu yang digunakan oleh guru dengan sepenuhnya.

Pembelajaran dan pengajaran juga tidak dapat berlangsung dengan efektif sekiranya terdapat masalah dalam cara mewujudkan interaksi yang berkesan dalam bilik darjah. Interaksi boleh berlaku antara objek atau organisma yang tidak bertindak balas. Sebagai contoh, bila guru berkomunikasi secara lisan atau melalui media, interaksi berlaku. Seorang pelajar berkomunikasi bersama guru manakala dia hanya berinteraksi dengan sebuah komputer. Pelajar mengalami masalah takut untuk berbincang dalam bilik darjah atau pun mereka tidak berminat dengan topik perbincangan guru. Selain itu guru tidak dapat memadankan bahan – bahan pelajaran yang sesuai dengan umur kognitif para pelajar. Guru terlalu mengikut sukatan pelajaran dan mengabaikan tahap pembelajaran Masteri. Ini ialah kerana bahan pembelajaran terlalu sukar, pelajar tidak dapat menyertai dalam proses interaksi yang efektif dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Masalah lain yang dihadapi di dalam bilik darjah ialah suasana bilik darjah yang kurang selesa. Keadaan bilik darjah yang tidak terurus, kerusi meja yang banyak dan nampak berselerak, cahaya yang tidak mencukupi, panas, bekalan elektrik tidak ada atau sudah tidak berfungsi menimbulkan ketidakselesaan kepada pelajar menyebabkan mereka gelisah. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menumpukan perhatian kepada pelajaran sepenuhnya dan ini memungkinkan berlaku gangguan kepada pengajaran dan pembelajaran.

Selain itu, bilangan pelajar yang terlalu ramai juga merupakan faktor yang mendorong kepada masalah di dalam bilik darjah. Guru tidak akan dapat mengawal kelasnya dengan baik apabila bilangan pelajar terlalu ramai lebih-lebih lagi terdapat berbagai-bagai tahap kebolehan pelajar. Ada pelajar yang lemah, sederhana dan tinggi tahap kebolehan menerima apa yang diajar oleh guru. Guru tidak mampu melayan semua karenah pelajar di dalam kelas tersebut. Jadi, pelajar yang tertinggal atau tidak berminat mengikuti pengajaran guru akan melakukan aktiviti-aktiviti yang mengganggu pengajaran dan pembelajaran. Contohnya membuat bising, mengganggu rakan dan bergerak ke sana sini.

Kesimpulan

Pengurusan bilik darjah yang baik tidak akan berlaku tanpa perancangan. Setiap aktiviti pengajaran akan berlaku dengan lancar  sekiranya bilik darjah mempunyai aktiviti pembelajaran yang tidak ada gangguan tingkah laku yang tidak menyenangkan. Jelaslah bahawa pengurusan bilik darjah merupakan tugas penting yang memerlukan pengetahuan, kemahiran, kesabaran dan komitmen yang optimum bagi memperoleh kesan yang maksimum. 

Monday, 3 November 2014

Pengurusan Bilik Darjah 2

Amalan Pengurusan Bilik Darjah

Merancang

Seseorang guru perlu merancang perjalanan sesi pengajaran dan pembelajaran atau sesuatu aktiviti yang dijalankan di dalam bilik darjah. Dalam membuat perancangan pengajaran,  guru akan menentukan tajuk pelajaran, objektif yang hendak dicapai, serta jenis bahan pengajaran dan alat bantu mengajar yang akan digunakan bagi menghidupkan suasana pengajaran dan pembelajaran.

Selain perancangan pengajaran, guru juga merancang disiplin dan pengurusan bilik darjah yang baik agar pengajaran dan pembelajaran dapat berlangsung dalam keadaan yang tenteram. Guru perlu memikirkan cara-cara untuk mengurangkan masalah disiplin seperti menggalakkan aktiviti yang bermakna serta menyeronokkan. Aktiviti-aktiviti baru boleh menimbulkan unsur suspens dan mengagumkan.

Sebagai kesimpulan, bolehlah dikatakan bahawa kejayaan atau kegagalan satu-satu pelajaran atau kegiatan di dalam bilik darjah amat bergantung kepada perancangan teliti yang dibuat oleh seseorang guru.

Mengurus

Guru juga perlu bertindak sebagai seorang pegurus yang cekap.Ini penting bagi mewujudkan keadaan yang tenteram, kerana keadaan yang tenteram adalah selesa untuk pembelajaran. Sebagai pengurus,  guru akan memastikan segala kegiatan harian seperti menanda kedatangan dan mengedar serta mengumpul buku-buku latihan dijalankan dengan teratur.

Sebagai pengurus, guru juga menentukan bahawa susunan meja dan kerusi adalah sesuai bagi murid-muridnya. Masalah seperti halangan kepada penglihatan murid-murid yang lain hendaklah dielakkan. Penyusunan tempat duduk murid-murid mengikut kumpulan akan memudahkan interaksi antara guru dengan murid serta antara murid dengan murid.

Selaku pengurus yang baik, guru hendaklah mendengar masalah murid dan sentiasa memotivasikan orang yang dijaganya. Dia hendaklah berusaha untuk menggerakkan  muridnya supaya mereka terdorong untuk belajar dengan lebih tekun lagi. Pengurus yang cekap lazimnya berjaya membentuk disiplin kendiri individu-individu di bawah jagaannya. Oleh itu, sebagai pengurus, guru perlu berusaha untuk menimbulkan disiplin kendiri di kalangan murid-muridnya. Situasi ini akan meningkatkan lagi mutu pengajaran-pembelajaran.

Mengelola

Selain mengajar, peranan guru sebagai pengelola tidak kurang  pentingnya. Sebagai pengelola, guru menjalankan tugas-tugas berikut di dalam bilik darjah:
  • Memastikan penyusunan kerusi meja adalah sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran.
  • Menyediakan keadaan bilik darjah yang menggalakkan penyertaan murid-murid.
  • Memastikan segala bahan, peralatan serta kelengkapan mencukupi.
  • Menyediakan kumpulan-kumpulan yang senang mengambil bahagian dalam perbincangan seperti sesi buzz dan sumbangsaran.
  • Memastikan masalah disiplin tidak timbul agar pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.
  • Menyediakan jenis penilaian dan melaksanakannya untuk mendapatkan hasil yang sah serta boleh dipercayai.

Sebagai pengelola yang cekap, guru akan berjaya menyediakan suasana bagi menjamin pengajaran-pembelajaran berlaku dengan berkesan.

Mengarah

Dalam pengurusan bilik darjah, para guru tidak dapat lari dari memimpin dan memberi arahan. Guru perlu menonjolkan dirinya sebagai seorang pengarah yang berjaya dan berkesan bagi memastikan bilik darjah yang dijalankan proses pengajaran dan pembelajaran benar-benar memberi erti kepada muridmurid yang diajarnya.

Field (2004) menyamakan peranan guru dengan peranan kapten sebuah kapal. Menurut beliau, bilik darjah boleh disamakan dengan sebuah kapal di mana guru adalah juru kemudi yang memimpin sekumpulan murid-murid yang mempunyai pelbagai personaliti. Kejayaan kepimpinan guru akan menentukan kejayaan sesebuah organisasi kecil yang dipimpinnya.

Mengawal

Kebolehan atau kemahiran mengawal yang dimiliki oleh guru turut memberi peranan yang besar dalam menjayakan misi mencapai target atau objektif pembelajaran. Keupayaan seorang guru untuk mengawal bilik darjahnya dari sebarang salah laku disiplin adalah satu kejayaan yang tidak kurang hebatnya. Tidak sedikit usaha yang dijalankan bagi mengawal bilik darjah benar-benar kondusif dan selesa bagi sesi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan bermakna.

Pembelajaran yang bermakna selalu dikaitkan dengan kualiti kepimpinan guru sarna ada berjaya mengawal dan mendorong, bertindak sebagai perujuk dan berkebolehan mempengaruhi pelajar untuk berusaha mencapai sesuatu objektif umpamanya objektif pembelajaran.

Guru juga dikaitkan dengan orang yang berkebolehan merancang, memberi arahan, mengawal perjalanan proses dan membentuk strategi bagi mencapai tujuan. Oleh itu, guru harus berkebolehan dan berupaya menukar tindakan atau sikap agar sesuatu matlamat tercapai.


Sunday, 2 November 2014

PENGURUSAN BILIK DARJAH 1

PENGURUSAN BILIK DARJAH 1

 Konsep Bilik Darjah

Semasa di sekolah, para guru menghabiskan sebahagian besar masa mereka di dalam bilik darjah. Pernahkah kita terfikir apa itu sebenarnya bilik darjah? Besar kemungkinan ada yang akan mengatakan bahawa bilik darjah ialah bilik guru mengajar dan murid belajar. Ya, itulah gambaran paling mudah tentang bilik darjah. Ia merupakan tempat proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

Secara rasmi, bilik darjah boleh ditakrifkan sebagai sebuah bilik di mana sekumpulan murid diajar oleh seorang guru. Menurut Akta Pendidikan, murid atau pelajar merupakan seseorang yang menerima pendidikan atau latihan. Guru pula bermakna seseorang yang:

(a)    Mengajar murid-murid di sekolah atau di institusi pendidikan,

atau

(b)   Menyediakan bahan pelajaran atau menanda skrip jawapan di sesebuah sekolah gaya pos.

Suasana fizikal bilik darjah adalah penting bagi pembelajaran sebab ia boleh menggalakkan atau menghalang pembelajaran. Suasana bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada pengajaran yang berkesan.

Menurut Marland (1975), suasana fizikal dalam bilik darjah mungkin merupakan ‘kawan’ atau ‘musuh’ dalam pengajaran. Susunan fizikal bilik darjah boleh memberi sumbangan dari segi kawalan, pembelajaran, perhubungan guru dan murid, juga antara murid dengan murid dan keseronokan bekerja bersama-sama.

Konsep Pengurusan Bilik Darjah
           
Pengurusan bilik darjah adalah satu proses untuk memastikan pelajaran dalam bilik darjah dapat berjalan dengan lancar walaupun pada masa yang sama berlaku gangguan daripada timgkah laku murid. 
Ramai yang mengatakan pengurusan bilik darjah merupakan aspek yang paling sukar. 36% guru di Amerika menyatakan bahawa mereka tidak akan menjadi guru sekiranya mereka tahu akan menghadapi masalah dalam pengurusan bilik darjah. (laporan Pertubuhan Pendidikan Kebangsaan Amerika Syarikat, 1981).

Malah Maskowitz dan Hayman (1976) pernah menyatakan sekali guru kehilangan kawalan ke atas bilik darjah, akan menjadi lebih sukar untuk dapat dikawal semula. Secara umumnya pengurusan bilik darjah bolehlah diumpamakan seperti “pengorkestraan kehidupan dalam bilik darjah: merancang kurikulum, mengorganisasi prosedur dan sumber, menyusun atur persekitaran untuk memaksimumkan kecekapan, memantau kemajuan pelajar, dan menjangka kemungkinan masalah.” (Lemlech, 1988).

Namun begitu pengurusan bilik darjah yang berkesan dan berjaya menurut Anderson (1989) ialah tingkah laku yang menghasilkan  penglibatan pelajar yang maksimum dalam aktiviti pembelajaran dan meminimumkan tingkah laku pelajar yang mengganggu tugas guru dan pelajar lain serta penggunaan masa pembelajaran yang efisen. 

Peranan Guru Dalam Pengurusan Bilik Darjah

Di dalam mengurus bilik darjah seseorang guru berperanan besar bagi memastikan suasana bilik darjahnya bersifat kondusif dan selesa sesuai untuk dijalankan proses pengajaran dan pembelajaran.

Menurut Ee Ah Meng (1995), peranan guru adalah begitu rumit. Dia perlu mewujudkan suasana yang penuh kemesraan dan  kasih sayang di dalam bilik darjah. Seorang murid memerlukan kasih sayang. Seseorang guru yang cekap pengajarannya tetapi tidak berupaya menunjukkan kemesraan dan kasih sayang masih tidak dapat memenangi hati murid-muridnya.

a)      Seseorang guru perlu mempelajari atau mengenali tentang murid yang ada di dalam bilik darjahnya. Ia bukan sekadar mengetahui nama muridnya sahaja tetapi lebih dari itu ia perlu mengetahui latar belakang muridnya, tahu siapa ibubapa mereka serta mengenali mereka. Dengan memiliki maklumat ini, akan memudahkan bagi guru untuk merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran.

b)      Guru juga merancang persekitaran bilik darjah dan rutin harian bagi tempoh satu-satu sesi pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran fizikal bilik darjah mestilah menarik dan kondusif. Usah dipandang remeh soal lampu atau kipas yang tidak berfungsi, kerana ia sedikit sebanyak akan mengganggu tumpuan murid untuk menerima pelajaran. Begitu juga dengan hiasan bilik darjah dan soal kebersihan perlu diberi perhatian. Dan lebih penting ialah susunan atau susun atur bilik darjah mestilah sesuai kerana ia akan mempengaruhi keberkesanan pengajaran guru.

Kecekapan guru dalam mengurus penggunaan rutin di dalam bilik darjah akan menjamin kelancaran aktiviti-aktiviti seperti menanda jadual kedatangan, menyemak keadaan fizikal bilik darjah, mengeluar dan menyimpan bahan bantu mengajar, mengutip dan memulangkan buku latihan, mengutip yuran, menyediakan berbagai rekod, menguruskan Skim Pinjaman Buku Teks, Rancangan Makan Tambahan dan sebagainya. 

Dengan adanya rutin ini, segala aktiviti di dalam bilik darjah akan dijalankan dengan lebih teratur. Proses pembelajaran tidak akan terganggu dan proses pengajaran akan dapat disampaikan dengan lebih berkesan.

c)      Bagi menjamin pengajaran dan pembelajaran yang berkesan di dalam bilik darjahnya, seseorang guru hendaklah merancang objektif serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru, sebagai perancang hendaklah memikirkan objektif satu-satu pelajaran serta kaedah pengajaran yang akan digunakan. Guru hendaklah mengambil kira kebolehan dan minat murid-murid ketika membuat perancangan pengajaran. Di peringkat ini, guru juga merancang tentang cara menilai muridnya sama ada menggunakan ujian, lembaran kerja atau pun projek.

d)     Malah guru juga berperanan sebagai pegawai perhubungan awam semasa di dalam kelas apabila  berkomunikasi dengan ibu bapa atau penjaga murid yang datang untuk bertanya tentang pencapaian  anak-anak mereka. Guru perlu melayan ibu bapa atau penjaga murid sebagai pelanggan yang inginkan  maklumat tentang pencapaian anak-anak mereka selepas sesuatu ujian atau peperiksaan diadakan.


e)      Terkini, guru perlu merefleksi akan amalan pengajaran dan pembelajaran yang telah  mereka jalankan bagi mencari kelemahan untuk diperbaiki dan dipertingkatkan lagi supaya hasilnya benar- benar menepati objektif yang telah ditetapkan.

Wednesday, 29 October 2014FOR English trainee teacher Izyan Syafiqah, the 12th Asia TEFL and 23rd Melta conference was a not-to-be-missed opportunity of gaining new knowledge and exposure from seasoned professionals in the field.
“As a trainee teacher, it really helps to attend the conference.
“We are exposed to many different ideas and people from other countries," the final-year student said.
In addition, Izyan and fellow trainees from the Teacher Education Institute Tun Abdul Razak Campus in Kota Samarahan, Sarawak, were able to demonstrate their innovative use of hand and finger puppets to improve pupils' oral proficiency at the conference.
"We came across low-proficiency pupils during our teaching practice in rural areas in Sarawak.

“We used the puppets to help enhance their proficiency by stimulating their interest and imagination.

Tuesday, 2 September 2014

A  touching story about how much some students care and love their teachers.

He was in the first third grade class I taught Saint Mary's School in Morris, Minn. All 34 of my students were dear to me, but Mark Eklund was one in a million. Very neat in appearance, but had that happy-to-be-alive attitude that made even his occasional mischievousness delightful. 
Mark talked incessantly. I had to remind him again and again that talking without permission was not acceptable. What impressed me so much, though, was his sincere response every time I had to correct him for misbehaving - "Thank you for correcting me, Sister!"I didn't know what to make of it at first, but before long I became accustomed to hearing it many times a day. One morning my patience was growing thin when Mark talked once too often, and then I made a novice teacher's mistake. I looked at Mark and said, "If you say one more word, I am going to tape your mouth shut!" It wasn't ten seconds later when Chuck blurted out, "Mark is talking again." I hadn't asked any of the students to help me watch Mark, but since I had stated the punishment in front of the class, I had to act on it. I remember the scene as if it had occurred this morning. I walked to my desk, very deliberately opened my drawer and took out a roll of masking tape. Without saying a word, I proceeded to Mark's desk,tore off two pieces of tape and made a big X with them over his mouth. I then returned to the front of the room. As I glanced at Mark to see how he was doing, he winked at me. That did it!! I started laughing. The class cheered as I walked back to Mark's desk, removed the tape, and shrugged my shoulders. His first words were, "Thank you for correcting me, Sister."

At the end of the year, I was asked to teach junior-high math. The years flew by, and before I knew it Mark was in my classroom again. He was more handsome than ever and just as polite. Since he had to listen carefully to my instruction in the "new math," he did not talk as much in ninth grade as he had in third. One Friday, things just didn't feel right. We had worked hard on a new concept all week, and I sensed that the students were frowning, frustrated with themselves and edgy with one another.I had to stop this crankiness before it got out of hand. So I asked them to list the names of the other students in the room on two sheets of paper, leaving a space between each name. Then I told them to think of the nicest thing they could say about each of their classmates and write it down. It took the remainder of the class period to finish their assignment, and as the students left the room, each one handed me the papers. Charlie smiled. Mark said, "Thank you for teaching me, Sister. Have a good weekend." That Saturday, I wrote down the name of each student on a separate sheet of paper, and I listed what everyone else had said about that individual. On Monday I gave each student his or her list. Before long, the entire class was smiling. Really?" I heard whispered. "I never knew that I meant anything to anyone!" "I didn't know others liked me so much." No one ever mentioned those papers in class again. I never knew if they discussed them after class or with their parents, but it didn't matter. The exercise had accomplished its purpose. The studends were happy with themselves and one another again. That group of students moved on.

 Several years later, after I returned from vacation, my parents met me at the airport. As we were driving home, Mother asked me the usual questions about the trip, the weather, my experiences in general. There was a lull in the conversation. Mother gave Dad a sideways glance and simply says, "Dad?"

My father cleared his throat as he usually did before something important. "The Eklunds called last night," he began. "Really?" I said. "I haven't heard from them in years. I wonder how Mark is." Dad responded quietly. "Mark was killed in Vietnam," he said. "The funeral is tomorrow; all parents would like it if you could attend." To this day I can still point to the exact spot on I-494 where Dad told me about Mark. I had never seen a serviceman in a military coffin before. Mark looked so handsome, so mature. All I could think at that moment was, "Mark, I would give all the masking tape in the world if only you would talk to me." The church was packed with Mark's friends. Chuck's sister sang "The Battle Hymn of the republic." Why did it have to rain on the day of the funeral? It was difficult enough at the graveside. The pastor said the usual prayers, and the bugler played taps. One by one those who loved Mark took a last walk by the coffin and sprinkled it with holy water. I was the last one to bless the coffin. As I stood there, one of the soldiers who acted as pallbearer came up to me. "Were you Mark's math teacher?" he asked. I nodded as I continued to stare at the coffin. "Mark talked about you a lot," he said.

After the funeral, most of Mark's former classmates headed to Chuck's farmhouse for lunch. Mark's mother and father were there, obviously waiting for me. "We want to show you something," his father said, taking a wallet out of his pocket. "They found this on Mark when he was killed. We thought you might recognize it." Opening the billfold, he carefully removed two worn pieces of notebook paper that had obviously been taped, folded and refolded many times. I knew without looking that the papers were the ones on which I had listed all the good things each of Mark's classmates had said about him. "Thank you so much for doing that," Mark's mother said. "As you can see, Mark treasured it." Mark's classmates started to gather around us. Charlie smiled rather sheepishly and said, "I still have my list. It's in the top drawer of my desk at home." Chuck's wife said, "Chuck asked me to put his in our wedding album." "I have mine too," Marilyn said. "It's in my diary." Then Vicki, another classmate, reached into her pocketbook, took out her wallet and showed her worn and frazzled list to the group. I carry this with me at all times," Vicki said without batting an eyelash. "I think we all saved our lists." That's when I finally sat down and cried. I cried for Mark and for all his friends who would never see him again.


The density of people in society is so thick that we forget that life will end one day. And we don't know when that one day will be. So please, tell the people you love and care for, that they are special and important.

Author: Peter Unsworth from Calgary Alberta. Canada
A Very Rare Coin (1791)