Sunday, 2 October 2011

Soalan KKP - PPISMP Sem 1 / 2011

KERJA KURSUS PENDEKTAJUK PROGRAM  : PPISMP


NAMA GURU PELATIH  :TAJUK KURSUS :
Kemahiran Generik : Kemahiran Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (TMK)

KOD KURSUS      : TM3311D3

SEMESTER  : 1
TARIKH MULA


TARIKH HANTARa)      Hasil Pembelajaran Kursus

1.       Menentukan dan menggunakan sistem operasi dan perisian aplikasi yang sesuai mengikut keperluan.
2.       Menyatakan kepentingan dan mengaplikasikan kemahiran literasi maklumat ke atas sumber digital.
3.       Mengamalkan nilai-nilai positif dan beretika dalam menggunakan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi sebagai alat pembelajaran yang berkesan.

b)      Objektif Kerja Kursus Pendek
1.       Mengenalpasti kegunaan perisian hamparan kerja.
2.       Menggunakan kemudahan dan fitur-fitur yang terdapat dalam perisian hamparan kerja.
3.       Membina carta daripada jadual yang diberikan.
4.       Mengenalpasti formula-formula am yang biasanya digunakan untuk tugas seharian guru.

c)       Tugasan  Kerja Kursus Pendek

Tajuk Tugasan : Membina Hamparan Elektronik

ARAHAN: Anda dikehendaki untuk menjawab semua soalan yang diberikan.

1)      Apakah urutan arahan untuk membuka satu lembaran kerja baru?

2)      Nyatakan LIMA (5) kegunaan MICROSOFT EXCEL kepada warga guru dalam tugas seharian mereka.

3)      Masukkan perkataan dan nilai ke dalam satu lembaran kerja berdasarkan rujukan sel berikut:
Sel A3: Jenis, Sel A4: Compaq, Sel A5: Acer, Sel A6: NEC, Sel A7: Dell;
Sel B3: Untung (RM), Sel B4: 5000.00, Sel B5: 5500.00, Sel B6: 5250.00, Sel B7: 5100.00.

4)      Jawab soalan-soalan berikut:
a.       Masukkan satu formula/fungsi ke dalam sel B9 untuk mengira jumlah kesemua sel-sel tersebut. Apakah formula/fungsi tersebut dan apakah hasil yang tertera di dalam sel B9? Masukkan perkataan ‘Jumlah Untung’ ke dalam sel A9.

b.      Masukkan satu formula/fungsi ke dalam sel B10 untuk mencari purata bagi sel B4 sehingga B7. Apakah formula/fungsi tersebut dan apakah hasil yang tertera di dalam sel B10?  Masukkan perkataan ‘Purata Untung’ ke dalam sel A10

c.       Masukkan satu formula/fungsi ke dalam sel B11 untuk mencari nilai minimum/terendah bagi sel B4 sehingga B7. Apakah formula/fungsi tersebut dan apakah hasil yang tertera di dalam sel B11? Masukkan perkataan ‘Untung Minimum’ ke dalam sel A11.

d.      Masukkan satu formula/fungsi ke dalam sel B12 untuk mencari nilai maksimum/tertinggi bagi sel B4 sehingga B7. Apakah formula/fungsi tersebut dan apakah hasil yang tertera di dalam sel B12? Masukkan perkataan ‘Untung Maksimum’ ke dalam sel A12.

e.      Masukkan perkataan ‘LAPORAN KEUNTUNGAN ’ ke dalam sel A1 dan gunakan Shading pada sel tersebut.

f.        Sediakan satu gambar rajah untuk menunjukkan 'LAPORAN KEUNTUNGAN' tersebut.

g.       Sila cetak dan hantar LEMBARAN KERJA  di atas berserta GAMBARAJAH  tersebut.


Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus ( 100 markah )

1.       Tugasan ini adalah tugasan individu

2.       Gambar rajah   yang disediakan perlu dalam cetakan berwarna.

3.       Tugasan perlu dihantar dalam bentuk hardcopy (Pemdokumentasian) dan softcopy (hamparan kerja).

4.       Format penulisan tugasan adalah seperti berikut:
                i)             Menggunakan Font Arial
                ii)            Saiz huruf ialah 12,  ( Justifikasi/komen saiz 10) dan langkau 1 ½ baris
                ii)            Format : Landscape
                iv)           Rujukan mengikut format yang bersesuaian.
                 v)           Lampiran

5.        Amalan Plagiat tidak dibenarkan

6.       Panjang tugasan tidak kurang daripada 5 muka surat ( termasuk persembahan visual)

8.   Perlaksanaan kerja kursus hendaklah merujuk kepada Buku Panduan Perlaksanaan 
      dan Penilaian Kerja Kursus Berasaskan Ilmu Edisi Pelajar

9   Tugasan ini membawa markah 100 dan wajaran 100% Arahan Pentadbiran .

1.       Bahagian luar folio dan pelaporan perlu maklumat berikut:
  1. Nama institusi
  2. Nama Kursus
  3. Kod Kursus
  4. Nama guru pelatih
  5. No. kad pengenalan
  6. Kumpulan/unit
  7. Tajuk Kerja Kursus
  8. Nama pensyarah pembimbing.
  9. Tarikh Serahan

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:

1.       Penggunaan formula yang betul.
2.       Pengiraan / formula yang tepat.
3.       Gambar rajah  yang kemas dan tepat.
4.       Penglabelan gambar rajah yang sistematik dan kemas.
5.       Pengdokumenatasi yang lengkap dan teratur.

No comments:

Post a Comment